FOTOMET 2018

Bases del concurs fotogràfic de meteorologia FOTOMET 2018

Memorial Toni Nadal

· Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys i resident a Europa.
· El tema únic del concurs és la meteorologia. La fotografia haurà de tenir estreta relació amb la meteorologia, els fenòmens meteorològics o bé algun paisatge meteorològic.
· La participació és gratuïta. Cada participant podrà presentar com a màxim dues fotografies, en color ó blanc i negre, i podrà rebre com a màxim un premi. El participant reconeix tenir el dret d’autor i d’imatge de la fotografia presentada al concurs. Aquesta fotografia pot estar realitzada arreu del Món.
· La fotografia haurà de ser inèdita i no podrà haver estat mai premiada en cap altre concurs, ni físicament ni en xarxa. Haurà estat realitzada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
· La fotografia no podrà estar alterada electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Només es permetran mínimes correccions de color, contrast i lluminositat. No s’acceptaran collages o muntatges fotogràfics. La fotografia no podrà estar emmarcada ni incloure cap text.
· La fotografia, en format JPEG ó JPG, tindrà una mida mínima de 1500 x 1125 píxels i una resolució mínima de 200 ppp. Només s’admetran fotografies en posició horitzontal. Seran vàlides les fotografies capturades en càmera digital, analògica i dispositius mòbils, sempre que compleixin les bases del concurs. No son vàlides les captures o “frames” de vídeos ni tampoc aquelles fotografies processades per aplicacions externes, com per exemple “Instagram”.
. S’enviarà mitjançant un correu electrònic a: fotomet2018@gmail.com. Caldrà incloure les dades personals de l’autor (nom i cognoms, població, telèfon de contacte i edat), el títol de la fotografia, indret i hora i data de la captura.
. No es permetrà la presentació a concurs de més de dues fotografies per a una mateixa unitat familiar, aquestes fotografies han de ser realitzades per autors diferents.
. Els participants que no compleixin amb qualsevol dels requisits indicats en aquesta convocatòria seran desqualificats automàticament.
· La recepció de les fotografies s’iniciarà el 2 de gener de 2018 i finalitzarà el 15 de febrer de 2018.
· Premis: Primer premi: 400 euros Segon premi: 300 euros
Tercer premi: 150 euros 2 Accèssits: Material meteorològic + caixa regal
Sisè lloc: Fotografia al calendari Penell
Setè lloc: Fotografia al calendari Penell
· Tots els premis estaran subjectes a la retenció en concepte de I.R.P.F..
· El jurat estarà format per especialistes en meteorologia i fotografia. La decisió del jurat serà inapel·lable. Si el jurat ho creu oportú, podrà declarar desert algun dels premis.
· El veredicte es donarà a conèixer el dia 17 de Març de 2018, durant la celebració de la XXI Setmana Catalana de la Meteorologia – METEOCAT 2018, al museu CosmoCaixa de Barcelona. Aquest mateix dia es lliuraran els premis. Els autors de les fotografies guanyadores seran avisats abans del lliurament dels premis.
· L’organització es reserva el dret de la reproducció i publicació de les fotografies, sense fins comercials, tant sols per a publicacions de promoció i difusió del propi concurs, com el calendari anual de l’ACOM i la revista Penell. L’ACOM també es reserva el dret d’utilitzar les fotos premiades i no premiades en exposicions de fotografia de l’entitat, a la fotografia hi constarà la seva signatura
· Totes les fotografies que participin en el concurs es mostraran en un àlbum fotogràfic a la web de l’ACOM.

· La mera participació del concurs implica l’acceptació total del reglament.

Organitza: ACOM
Amb el suport de: METEOCAT
Col·labora: Obra Social CosmoCaixa

ACOM
Apartat de correus 20005 – 08080 Barcelona
Telèfon: 670 865 355
Web: http://www.acom.cat    E-mail: acom1995meteo@acom.cat